Wedstrijdreglement BioVLAM 2024

Wedstrijdreglement BioVLAM 2024

De BioVLAM is een initiatief van de sectorgroep bio van VLAM en is een jaarlijkse erkenning voor een ambassadeur uit en voor de Vlaamse biosector. 

Het uitgangspunt voor de BioVLAM is een bioproduct of innovatie, gelinkt aan een Vlaams bedrijf of persoon actief in de biosector, welke een bijdrage levert aan de sector of het imago ervan bij de consument. 

Art. 1 Organisator en reglement

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door VLAM vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Simon Bolivarlaan 17 bus 411, 1000 Brussel en met KBO-nr. 0454 423 323, hierna genoemd ‘de organisator’. 

Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarde voor de wedstrijd ‘BioVLAM 2024’.  De wedstrijd wordt via de kanalen van VLAM en zijn partners bekend gemaakt, met name via mailing, online nieuwsbrieven, www.lekkervanbijons-verswinkels.bewww.vlam.be, … De wedstrijd wordt georganiseerd in Vlaanderen. De organisator kan gecontacteerd worden via biovlam@vlam.be 

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement. 

Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.biovlam.be. De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, kunnen een e-mail sturen naar biovlam@vlam.be.  

Art. 2 Deelnemers

Iedere onderneming die bijdrageplichtig is aan het biopromotiefonds van VLAM kan zich inschrijven. 

Elke deelnemer heeft een geldig biocertificaat en voldoet aan alle wettelijke vereisten zoals beschreven in het lastenboek voor biologische productie. Er zal een achterliggende controle worden uitgevoerd, de geldigheid van het biocertificaat wordt afgetoetst bij de Vlaamse Overheid. 

De hoofddeelnemer is steeds een onderneming actief in de biosector. Samenwerkingen met andere land –en tuinbouwbedrijven, organisaties, bedrijven,… behoren tot de mogelijkheden. 

De hoofdzetel moet gevestigd zijn in Vlaanderen. 

Leden van de sectorgroep bio die wensen deel te nemen, mogen geen deel uitmaken van de jury, 

Art. 3 Verloop van de wedstrijd

De inschrijvingen zijn open van 16 februari 2024 tot en met 1 mei 2024 (23.59 uur). 

Het inschrijvingsdossier is te vinden op www.biovlam.be 

Deelnemers die het inschrijvingsformulier niet online kunnen invullen, kunnen dit opvragen via biovlam@vlam.be en bezorgen digitaal een volledig ingevuld inschrijvingsdossier uiterlijk 01/05/2024 aan VLAM via mail: biovlam@vlam.be. Na het indienen wordt de ontvangst van de aanvraag bevestigd. 

De wedstrijd BioVLAM 2024 doorloopt volgende fases: 

16/02/2024 - 1/5/2024: bekendmaking wedstrijd + oproep deelname, mogelijkheid tot indienen dossier. 

Mei – juni 2024: Beraadslaging jury en selectie 5 genomineerden. Op basis van het inschrijvingsdossier worden 5 genomineerden geselecteerd door de jury volgens 3 gunningscriteria: passie voor bio, innovatie en duurzaamheid. De 5 genomineerden stellen hun product of innovatie voor aan de jury tijdens een bedrijfsbezoek. Hierna selecteert de jury 1 laureaat. 

September 2024: uitreiking BioVLAM 2024. 

De uitspraak van de jury is bindend. De juryleden zijn niet aansprakelijk en kunnen niet worden aangesproken op de uitslag. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen voor de genomineerden naar aanleiding van hun deelname. 

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Over de deelname en het verloop van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails noch telefoongesprekken).

Art. 4 Award

De laureaat is gedurende 1 jaar de ambassadeur voor de biosector van VLAM, en zal o.a. een video krijgen op allesoverbio.be, kan ingezet worden als spreker op VLAM-seminarie of als  ambassadeur voor de sector in consumentenpers en B2B-pers. Persberichten omtrent genomineerden en laureaat zullen verspreid worden naar zowel vak- als consumentenpers. De laureaat krijgt een leuk uithangbord als trofee, een videoreportage op www.allesoverbio.be en kan de BioVLAM gebruiken voor meer visibiliteit voor zijn klanten. 

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 

De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen. 

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd. 

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Art. 5 Persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens (zoals naam en e-mailadres,…) van elke deelnemer worden door de organisator verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van de wedstrijd. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming). Deze gegevens worden gebruikt voor de opvolging van de BioVLAM en voor de aanduiding van en communicatie met de deelnemers van de BioVLAM. Deze gegevens zullen verder worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van de organisator. 

Door het deelnemen aan de wedstrijd: 

Bevestigt u dat u volledig geïnformeerd bent over dit wedstrijdreglement; 

Bevestigt u dat u kennis heeft genomen van de Privacyverklaring van de organisator. De privacyverklaring kan worden geraadpleegd via volgende link: https://www.lekkervanbijons-verswinkels.be/privacyverklaring 

Indien de deelnemer uitdrukkelijk zijn toestemming geeft aan de organisator om zijn e-mailadres te gebruiken voor marketingdoeleinden, heeft de deelnemer te allen tijde het recht om zich kosteloos tegen de verdere verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing te verzetten door een e-mail te verzenden naar biovlam@vlam.be.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze genomineerd worden of laureaat worden, zij met foto, video en naam verschijnen op de communicatiekanalen van de organisator en zijn partners.

Art. 6 Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt. 

Meervoudige deelname van eenzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames. 

Artikel 7 Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.

Artikel 8 Vrijwaring tegen rechten van derden 

Deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de inzending bezitten en vrijwaren de Organisator tegen iedere aanspraak door derden. 

Stockafbeeldingen mogen derhalve niet worden ingezonden. Afbeeldingen waarop mogelijk rechten rusten van derden (bekende Vlamingen, kunstenaars, fotomodellen, etc.), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweld verheerlijkende of leed uitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname. 

Artikel 9 Bevoegde rechtbanken 

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 10 Beschikbaarheid 

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.