groentevakman

Wedstrijdreglement Groente- en fruitambassadeur 2024: Hoevewinkels

Logo Groente- en fruitambassadeur

Wedstrijdreglement Groente- en fruitambassadeur 2024

Wedstrijdcategorie Hoevewinkel

Artikel 1: Organisator en reglement

Deze wedstrijd, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd door

 • Buurtsuper.be, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Willebroekkaai 37, 1000 Brussel, met RPR Brussel en met KBO-nr 0410.339.296,
 • Boerenbond vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Diestsevest 40, 3000 Leuven, met RPR Brussel en met KBO‑nr 0676 461 073 en
 • VLAM vzw, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Simon Bolivarlaan 17 bus 411, 1000 Brussel, met RPR Brussel en met KBO-nr. 0454 423 323,

hierna genoemd ‘de Organisator’.

Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de wedstrijd die de organisator via www.groentefruitambassadeur.be organiseert.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement.

Het reglement is vrij toegankelijk op de website www.groentefruitambassadeur.be . De deelnemers die de lijst met de winnaars of een kopij van het huidige reglement wensen te ontvangen, kunnen hiervoor een mail sturen naar b2b@vlam.be.

Artikel 2: Deelnemers

De wedstrijd bestaat uit drie wedstrijdcategorieën: categorie zelfstandige buurtsuper, categorie speciaalzaak/marktkraam en categorie hoevewinkel. Dit is het wedstrijdreglement voor de categorie hoevewinkel.

De categorie hoevewinkel staat open voor uitbaters van hoevewinkels met vestiging in België op voorwaarde dat ze meerderjarig zijn, met uitsluiting van iedereen die werkzaam is voor de organisator of voor ondernemingen die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks bij de creatie en organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, alsook met uitsluiting van alle gezinsleden (d.w.z. mensen die dezelfde hoofdverblijfplaats hebben) van deze uitgesloten categorieën.

De hoevewinkel moet minstens 8 Belgische groenten en/of fruit soorten aanbieden in de winkel én dient minstens 4 dagen open te zijn. Een hoevewinkel of boerderijwinkel is  een verkoopruimte op het bedrijf zelf. Uitgesloten in deze wedstrijd zijn: automaten, zelfoogst, afhaalpunt, groenteabonnement, CSA, voedselteam, buurderij

Artikel 3: Wedstrijd

De wedstrijd verloopt via www.groentefruitambassadeur.be. De inschrijvingen voor de wedstrijd lopen van 19 februari 2024 tot en met 25 maart 2024 (23:59:59). Enkel volledige deelnames ontvangen uiterlijk op 25 maart 2024 om 23:59:59 worden in aanmerking genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de server van de Organisator werd geregistreerd. De selectie van de winnaars wordt 19 juni 2024 afgerond.

De deelnemer moet:

 • Zich registreren op www.groentefruitambassadeur.be.
 • Minstens 3 foto’s bezorgen. Deze kunnen digitaal verzonden worden via de website www.groentefruitambassadeur.be.
  • een globaal overzicht van de groente- en fruitrayon
  • het aanbod seizoensgroenten en -fruit van bij ons
  • een foto van wat de groente- en fruitrayon speciaal maakt
 • Een motivatie voor de deelname in maximum 1000 tekens weergeven. Ze kan online ingevuld worden op www.groentefruitambassadeur.be.
 • De hoevewinkel moet minstens 8 Belgische groenten en/of fruit soorten aanbieden in de winkel én dient minstens 4 dagen open te zijn. Dit moet verduidelijkt worden.

Artikel 4: Verloop van de wedstrijd

De praktische opvolging van de wedstrijd en de verwerking van de deelnames zal gebeuren door de Organisator. De Organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is en niet kan worden aangevochten om welke reden dan ook. Ook de samenstelling van de jury kan niet worden aangevochten.

Stap 1:

Een interne jury zal alle inschrijvingen beoordelen en maximum 25 laureaten per categorie selecteren. Iedere uitbater kan maar met één winkel geselecteerd worden.

Indien meerdere winkels van dezelfde laureaat in aanmerking komen, wordt de hoogst gerangschikte winkel geselecteerd voor verdere deelname.

Stap 2:

Stap 2 en stap 3 zijn van gelijke waarde bij het bepalen van de winnaars van de wedstrijd. Op basis van beide wedstrijdrondes worden de 3 uiteindelijke winnaars gekozen in de categorieën zelfstandige buurtsupers, speciaalzaken en hoevewinkels

In stap 2 leggen 2 mystery shoppers een bezoek af aan de deelnemende winkels tijdens de periode 8 april 2024 tot en met 13 mei 2024. Zij werken hiervoor met een standaard checklist, opgesteld door de organisator. De mystery shoppers worden voldoende gebriefd om een uniforme beoordeling te garanderen. Ze worden gevraagd om rond te lopen in de winkel en een goed beeld te vormen van de orde, netheid en organisatie van de volledige winkelruimte. De groente- en fruitrayon wordt in beeld gebracht door 2 overzichtsfoto's.

Daarnaast wordt de groente- en fruitrayon beoordeeld aan de hand van 9 criteria:

 • het gebruik van een creatieve inrichting
 • de versheid van de groenten en fruit
 • de aanwezigheid van een duidelijke prijsaanduiding
 • de aanwezigheid van een duidelijke verwijzing naar het land van oorsprong
 • speciale aanduiding voor groenten en fruit van lokale producenten/Belgische origine                                  
 • vriendelijkheid en beschikbaarheid van het personeel
 • of er voldoende voorraad aanwezig is op het schap
 • eventuele positieve punten en verbeterpunten voor het winkelpunt

Stap 3:

Stap 2 en stap 3 zijn van gelijke waarde bij het bepalen van de winnaars van de wedstrijd.. Op basis van beide wedstrijdrondes worden de 3 uiteindelijke winnaars gekozen in de categorieën zelfstandige buurtsupers, speciaalzaken/marktkramers en hoevewinkels.

In stap 3 worden de deelnemers gevraagd een creatieve actie te organiseren op het winkelpunt, waarbij ze één of meerdere Belgische groenten en fruit naar keuze in de kijker zetten. De actie wordt ook via de sociale mediakanalen van de deelnemer verspreid. De deelnemer beschrijft via een Google Form welke actie hij/zij georganiseerd heeft en voegt minstens 1 foto toe. Een jury van experten beoordeelt de winkelacties op vlak van originaliteit, creativiteit en gebruik van lokale producten. Deze ronde loopt van 6 mei 2024 tot en met 20 mei 2024.

De winnaars in de 3 categorieën worden gekozen op basis van de scores die de deelnemers behalen tijdens de bezoeken van de mystery shoppers en de beoordelingen van de winkelacties door een jury van experten.

Artikel 5: Prijzen

Alle deelnemende winkels krijgen een individueel rapport van de mystery shoppers en een attentie voor hun deelname.

De winnaars van de wedstrijd kunnen daarbovenop rekenen op:

 • Een winkel animatie Lekker van bij ons
 • Waardebon van 1.000 euro incl. btw voor de aankoop van  groenten en fruit Lekker van bij ons
 • Media-aandacht oa. via de Buurtsuper.be kanalen;
 • Exclusieve schorten voor het winkelpersoneel;
 • Promomateriaal om de titel van Groente- en fruitambassadeur 2024 in de kijker te zetten op het winkelpunt.

De prijsuitreiking gebeurt in overleg met de winnaar op het winkelpunt. De winnaars worden daarbovenop in de bloemetjes gezet op het Buurtsuperfeest op 19 juni 2024

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

De Organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.

De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door  Buurtsuper.be, Boerenbond vzw of VLAM vzw voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

Artikel 6: Winnaars

De bekendmaking van de winnaars gebeurt telefonisch of per mail vanaf 27 mei 2024.

Artikel 7: Sancties

Bij schending van het wedstrijdreglement, poging tot fraude of pertinente oneerlijkheden, wordt de deelnemer uit de wedstrijd ontzet en kan niet opnieuw worden deelgenomen, indien de wedstrijdperiode van de wedstrijd nog loopt.

Meervoudige deelname van éénzelfde speler in dezelfde periode door middel van verschillende elektronische adressen, identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden aanvaard. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd i.c. meervoudige deelnemers op hetzelfde adres zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

Artikel 8: Aanvaarding reglement

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden. Hoe dan ook is iedere betwisting omtrent het reglement en de wedstrijd uitgesloten.

Artikel 9: Vrijwaring tegen rechten van derden

Deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de Organisator van iedere aanspraak door derden. Deelnemers dragen alle eigendomsrechten over aan de Organisator.

Stockfoto's mogen derhalve niet worden ingezonden. Foto's waarop mogelijk recht rust van derden (bekende Vlamingen, fotomodellen, etc.), maar ook beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweld-verheerlijkende of leed-uitbeeldende foto’s zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 10: Privacyvoorwaarden

Overeenkomstig de privacyverklaring op de website www.groentefruitambassadeur.be worden volgende persoonsgegevens van de deelnemers bijgehouden:

 • Naam en voornaam contactpersoon
 • E-mailadres zaakvoerder
 • Gsm-nummer zaakvoerder

Deze gegevens worden opgenomen in een bestand bestemd voor de wedstrijdadministratie (Om contact met u te kunnen nemen aangaande uw deelname en/of desgevallende prijs, Voor identificatie van de winnaar evenals voor de eventuele publicatie van de naam, voornaam en woonplaats in de pers en op de website van de winnaar. De deelnemer gaat eveneens akkoord met deelname aan een fotografische of audiovisuele reportage, zonder recht op bijkomende vergoedingen bij winnen van de wedstrijd).

Deze gegevens worden ook opgenomen in een bestand bestemd voor direct marketing-doeleinden. De deelnemers zullen onder andere uitgenodigd worden voor andere, gelijkaardige acties van de Organisator in de toekomst.

Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het wedstrijdreglement en verleent hij het recht om de bezorgde foto’s te allen tijde te gebruiken en/of te publiceren voor verschillende doeleinden. De deelnemer garandeert over deze rechten te beschikken en vrijwaart de organisator in dat opzicht tegen ieder verhaal van derden.

Artikel 11: Bevoegde rechtbanken

Dit wedstrijdreglement werd opgesteld naar Belgisch recht. In voorkomend geval zijn de Nederlandstalige rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

Artikel 12: Beschikbaarheid

De wedstrijd is geldig in België en is in principe 24 uur op 24 beschikbaar. De organisator behoudt zich echter het recht voor het computersysteem tijdelijk te onderbreken om technische zaken te regelen noodzakelijk voor de goede werking van de wedstrijd en de bescherming van het systeem en de gegevens. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen om organisatorische redenen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens organisator kan doen gelden.